Trgovina
Vaša košarica

Cutasept F, neobarvan, 250 ml

Cutasept F, neobarvan, 250 ml Kozmetika
Cutasept F, neobarvan, 250 ml
Cutasept F, neobarvan, 250 ml je brezbarvno razkužilo za kožo na osnovi propanola s hitrim učinkovanjem in širokim spektrom delovanja. Na kožo ima ..
Izbrano pakiranje:
250 ml
Proizvajalec: Hartmann
10.42€
Brez DDV: 8.54€
  • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblika sprej
Mesto uporabe koža, telo
Simptom/Problem razkužilo
Ciljna skupina starejši, odrasli, moški, ženska, otroci
Ključne beside razkuževanje, širok spekter delovanja, domača uporaba

Cutasept F, neobarvan, 250 ml je brezbarvno razkužilo za kožo na osnovi propanola s hitrim učinkovanjem in širokim spektrom delovanja. Na kožo ima tudi razmaščevalni učinek. Izdelek je namenjen razkuževanju kože, tako za profesionalno kot tudi za domačo uporabo, pred odvzemom vzorcev krvi, pred dajanjem injekcij. Posebnost je dvosmerna pršilna črpalka, ki omogoča izjemno priročno in ekonomično aplikacijo, v katerem koli položaju izdelka.

  • Biocidni proizvod
  • Varnostni list v priponki
100  g  raztopine  vsebuje:  Propan-2-ol  63  g; Kvaterne  amonijeve  spojine,  benzil-C12-18-alkildimetil,  kloridi  0,025  g.
 

Piktogrami za nevarnost


Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008): 

Vnetljive tekočine, Kategorija 2 H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Draženje oči, Kategorija 2 H319: Povzroča hudo draženje oči.

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

  • enkratna izpostavljenost, Kategorija 3, Centralni živčni sistem

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008):

Opozorilna beseda : Nevarno

Stavki o nevarnosti :

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki :

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

Preprečevanje: 

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

Odziv: 

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Odstranjevanje: 

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi: propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

Druge nevarnosti: 

  • Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje