Trgovina
Vaša košarica

Jungle Formula Maximum, zaščita pred klopi

Jungle Formula Maximum, zaščita pred klopi Pripomočki in zaščita
Jungle Formula Maximum, zaščita pred klopi
Jungle Formula Maximum, zaščita pred klopi za maksimalno zaščito pred klopi na koži in oblačilih. Ne pušča madežev. Prijetnega vonja. Do 8 ur učink..
Izbrano pakiranje:
75 ml
Proizvajalec: Omega Pharma
9.11€
Brez DDV: 7.47€
  • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblikasprej
Mesto uporabekoža, obraz
Simptom/Problemklopi
Ciljna skupinastarejši, odrasli, moški, ženska, otroci
Ključne besidezaščita, klopi, repelent, potovanje, 8h zaščita

Jungle Formula Maximum, zaščita pred klopi za maksimalno zaščito pred klopi na koži in oblačilih. Ne pušča madežev. Prijetnega vonja. Do 8 ur učinkovite zaščite. Idealen za uporabo na območjih, kjer je veliko klopov (gozdovi, grmičevja, travniki) in na območjih z velikim tveganjem za bolezni, ki jih prenašajo klopi (borelioza, klopni meningoencefalitis). Za uporabo pri odraslih in otrocih starejših od 3 let.

  • Biocidni proizvod - varnostni list (v priponki)

Pozorno nanesite na vse očiščene in suhe izpostavljene površine kože. Ne nanašajte na oči in usta. Za zaščito obraza repelent najprej popršite na dlan in namažite po obrazu. Glede na razmere po potrebi ponovite nanos, saj lahko visoka temperatura, vlaga in ostali dejavniki iz okolja skrajšajo čas zaščite vseh sredstev za zaščito pred žuželkam.Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) št.1272/2008: Flam. Liq. 3, H226 Vnetljiva tekočina in hlapi
V skladu z uredbo EK št. 1272/2008 in njenimi spremembami: GHS07 - Dražilno za oči 2; H319  Povzroča hudo draženje oči.

V skladu z direktivami 67/548/EEC, 1999/45/EC in njihovimi spremembami:
  •      Xi; Dražilno; R36: Dražilno za oči.

Podatki o nevarnostih za ljudi in okolje: Proizvod je označen v skladu z zadnjo veljavno različico “Splošne smernice za uvrstitev pripravkov Evropske skupnosti.” 

Sistem klasificiranja: Klasifikacija je narejena v skladu z zadnjo veljavno različico seznama Evropske unije in v skladu z evropskimi smernicami ter podatki podjetja in literature.  

Označevanje na podlagi Uredbe 1272/2008 (ES):MIzdelek je razvrščen in označen v skladu s CLP Uredbo.
Opozorilna beseda: Nevarno

Opozorilna beseda: Pozor

Stavki o nevarnosti: 
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči. 

Previdnostni stavki:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P305+P351+P338 Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.  Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez  težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč.  

Dodatne informacije:
  • Označevanje biocidov v skladu z uredbo o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (528/2012, 736/2016, 837/2013, 334/2014)
  • Sek-butil 2-(2-hidroksietil)piperidin-1- karboksilat (ikaridin) CAS : 119515-38-7 26,123g/100g PT:19
  • Vsebuje biocidni proizvod: Ikaridin

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje