Trgovina
Vaša košarica

Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml

Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml Pripomočki in zaščita
Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml
Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml uporabljamo kot razkužilno sredstvo na osnovi alkohola za takojšnjo uporabo – vod..
Izbrano pakiranje:
100 ml
Proizvajalec: Hartmann
4.03€
Brez DDV: 3.30€
 • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblika razkužilo
Mesto uporabe roke, koža
Simptom/Problem dezinfekcija
Ciljna skupina starejši, odrasli, moški, ženska, otroci
Ključne beside dezinfekcija, razkuževanje, zaščita, širok spekter delovanja, vlaženje kože

Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml uporabljamo kot razkužilno sredstvo na osnovi alkohola za takojšnjo uporabo – voda in umivalnik nista potrebna – na vseh področjih v zdravstvu in industrijah, kjer je higiena pomembna, tako kot tudi za preprečitev okužb pri domači dializi in na potovanjih. Podrobneje o področjih uporabe:

Za higiensko in kirurško razkuževanje v zdravstvu:

 • v bolnišničnih prostorih in funkcionalnih področjih, kot so operacijske dvorane, na intenzivni negi in oddelkih za okužbe
 • v ordinacijah in službah za ambulantno zdravljenje
 • v reševalnih vozilih
 • v laboratorijih in službah za gospodinjske storitve
 • v bolnišničnih kuhinjah in menzah
 • pri nujnih zdravstvenih storitvah
 • v vseh vrstah ordinacij
 • pri domači oskrbi bolnikov, starejših ljudi in dojenčkov
 • pri domači dializi

Lastnosti izdelka

 • brez barvil in vonja
 • odličen takojšen učinek
 • zelo dober rezidualni učinek
 • toleranca kože tudi ob dolgotrajni uporabi


 • Biocidni proizvod.
 • Varnostni list v priponki.


Nerazredčeni Sterillium classic pure vtrete v suhe roke; prepričajte se, da ste tekočino vtrli v celotno površino rok. Posebej pozorni bodite na konice prstov in palcev. Izdelek nanesete s pomočjo razpršilnika, ki je preprost za uporabo in ga je mogoče uporabljati s komolci. 

 • higiensko razkuževanje rok: 30 sekund
 • kirurško razkuževanje rok: 1,5 minut

Razkužilo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku. 

Aktivne sestavine v 100 g: Propan-2-ol 45.0 g, propan-1-ol 30.0 g, mecetronijev etil sulfat 0.2 g.

Ostale sestavine: glicerol 85 %, tetradekan-1-ol, prečiščena voda.

Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

 • Flam. Liq. 3; H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
 • Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • STOT SE 3; H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • Aquatic Chronic 1; H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Sterillium classic pure, različica: 4.3 2024-1-8

Opozorilna beseda: POZOR

 • H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje