Trgovina
Vaša košarica

Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml

Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml Pripomočki in zaščita
Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml
Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml uporabljamo kot razkužilno sredstvo na osnovi alkohola za takojšnjo uporabo – vod..
Izbrano pakiranje:
100 ml
Proizvajalec: Hartmann
4.03€
Brez DDV: 3.30€
 • Zaloga: Na zalogi
Kratek opis
Oblikarazkužilo
Mesto uporaberoke, koža
Simptom/Problemdezinfekcija
Ciljna skupinastarejši, odrasli, moški, ženska, otroci
Ključne besidedezinfekcija, razkuževanje, zaščita, širok spekter delovanja, vlaženje kože

Sterillium Classic Pure, dezinfekcijsko sredstvo za roke - 100 ml uporabljamo kot razkužilno sredstvo na osnovi alkohola za takojšnjo uporabo – voda in umivalnik nista potrebna – na vseh področjih v zdravstvu in industrijah, kjer je higiena pomembna, tako kot tudi za preprečitev okužb pri domači dializi in na potovanjih. Podrobneje o področjih uporabe:

Za higiensko in kirurško razkuževanje v zdravstvu:

 • v bolnišničnih prostorih in funkcionalnih področjih, kot so operacijske dvorane, na intenzivni negi in oddelkih za okužbe
 • v ordinacijah in službah za ambulantno zdravljenje
 • v reševalnih vozilih
 • v laboratorijih in službah za gospodinjske storitve
 • v bolnišničnih kuhinjah in menzah
 • pri nujnih zdravstvenih storitvah
 • v vseh vrstah ordinacij
 • pri domači oskrbi bolnikov, starejših ljudi in dojenčkov
 • pri domači dializi

Lastnosti izdelka

 • brez barvil in vonja
 • odličen takojšen učinek
 • zelo dober rezidualni učinek
 • toleranca kože tudi ob dolgotrajni uporabi

Nerazredčeni Sterillium classic pure vtrete v suhe roke; prepričajte se, da ste tekočino vtrli v celotno površino rok. Posebej pozorni bodite na konice prstov in palcev. Izdelek nanesete s pomočjo razpršilnika, ki je preprost za uporabo in ga je mogoče uporabljati s komolci. 

 • higiensko razkuževanje rok: 30 sekund
 • kirurško razkuževanje rok: 1,5 minut

Razkužilo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku. 

Aktivne sestavine v 100 g: Propan-2-ol 45.0 g, propan-1-ol 30.0 g, mecetronijev etil sulfat 0.2 g.

Ostale sestavine: glicerol 85 %, tetradekan-1-ol, prečiščena voda.

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP):

 • Flam. Liq. 3; H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
 • Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • STOT SE 3; H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]:

Opozorilna beseda: Pozor

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov.

Vsebuje:

 • propan-1-ol (CAS: 71-23-8, EC: 200-746-9, Indeks: 603-003-00-0)
 • propan-2-ol (CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7, Indeks: 603-117-00-0)

Posebna opozorila:

 • Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

Druge nevarnosti:

 • Proizvod ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot obstojne, strupene ali snovi, ki se lahko kopičijo (PBT), oz. zelo obstojnih snovi ali snovi, ki se zelo lahko kopičijo (vPvB), v koncentraciji > 0,1 %.

Napišite mnenje

Prosimo prijavite se ali registrirajte za mnenje

Newsletter

* E-mail: